Política de privacitat

A GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL

B62645072

C/ BARCELONA, 54 – 08600 – BERGA – BARCELONA

gabinetmedic@gabinetmedic.es

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

  ASSESSORIA I SERVEIS LOPD SL

  C/ Barcelona, 54, 08600 Berga Barcelona,

  dpo@windat.eu

  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ Barcelona, 54, 08600 Berga Barcelona.

  Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

  El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

  Tractament de les dades dels contactes web

   Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

   A GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

   Durant quant de temps conservarem les seves dades?

   Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

   Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

   Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

   • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
   • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions informatives, fins i tot per via electrònica.

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

   No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

   Transferències de dades a tercers països

   No estan previstes transferències de dades a tercers països.

   Com hem obtingut les seves dades?

   Les dades personals que tractem a GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL provenen de: El propi interessat.

   Tractament de les dades del correu electrònic

    Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

    A GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

    Durant quant de temps conservarem les seves dades?

    Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

    Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

    Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

    • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
    • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials.
    • Interès legítim del Responsable: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès demostrat.

    A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

    No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

    Transferències de dades a tercers països

    No estan previstes transferències de dades a tercers països.

    Com hem obtingut les seves dades?

    Les dades personals que tractem a GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL provenen de: El propi interessat.

    Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

    Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

    A GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

    Durant quant de temps conservarem les seves dades?

    Dos anys des de l’última interacció.

    Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

    Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

    • Execució d’un contracte: Gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.

    A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

    No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

    Transferències de dades a tercers països

    No estan previstes transferències de dades a tercers països.

    Com hem obtingut les seves dades?

    Les dades personals que tractem a GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL provenen de: El propi interessat.

    Tractament de les dades de pacients

    Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

    A GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de les dades dels pacients destinats a facilitar l’assistència sanitària, deixant constància de totes aquelles dades que, sota criteri mèdic, permetin el coneixement veraç i actualitzat de l’estat de salut; així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

    Durant quant de temps conservarem les seves dades?

    Les dades es conservaran, com a mínim cinc anys comptats desde la data de l’alta de cada procés assistencial, segons consta en la normativa estatal vigent en la matèria (pot variar depenent de la legislació autonòmica).

    Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

    Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

    • Execució d’un contracte: Prestar els serveis assistencials sol·licitat pel pacient.
    • Compliment d’una obligació legal: Pel que fa al contingut, ús i conservació de les dades de la història clínica. (Llei 41/2002, de 14 de novembre), bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
    • Consentiment de l’interessat: Cessió de dades del procés assistencial a companyies asseguradores amb les que el pacient tingui pòlissa en vigor.
    • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter.
    • Consentiment de l’interessat: Per a la cessió a altres professionals especialistes per a la prestació del servei sol·licitat.

    A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

    Les dades es comunicaran als següents destinataris:

    • A professionals especialistes, amb la finalitat de gestionar els serveis d’assistència mèdica.
    • Companyies d’assegurances de salut amb les quals el pacient tingui pòlissa en vigor, amb la finalitat de realitzar la gesitó de la pòlissa relacionada amb el procés assistencial (consentiment de l’interessat).
    • Organismes de la Seguretat Social, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

    Transferències de dades a tercers països

    No estan previstes transferències de dades a tercers països.

    Com hem obtingut les seves dades?

    Les dades personals que tractem a GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL provenen de: Del propi interessat o en el seu cas pares i/o tutors legals.

    Es tracten les següents categories de dades especials: salut.

    Tractament per a la gestió d’obtenció / renovació de permisos o llicències

    Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

    A GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realització de les exploracions i tramitació del resultat de les exploracions de les aptituds psicofísiques per a l’obtenció / renovació de permisos o llicències, enviament de comunicacions comercials i/o informatives. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

    Durant quant de temps conservarem les seves dades?

    Totes les dades es suprimiran quan l’interessat així ho sol·liciti, sempre respectant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats.

    Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

    Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

    • Execució d’un contracte: Legislació específica per a la renovació/expedició del seu permís.
    • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials, informatives i/o newsletter.
    • Consentiment de l’interessat: Rebre informació relacionada amb la meva llicència i canvis legislatius que puguin afectar-la.

    A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

    Les dades es comunicaran als següents destinataris:

    • Administració tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
    • Organisme públic amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

    Transferències de dades a tercers països

    No estan previstes transferències de dades a tercers països.

    Com hem obtingut les seves dades?

    Les dades personals que tractem a GABINET MEDIC DEL BERGUEDA SL provenen de: Del propi interessat o en el seu cas pares i/o tutors legals.

    Es tracten les següents categories de dades especials: Salut.