Pediatria

S’ocupa de l’estudi del creixement, del desenvolupament i del tractament de les malalties des de la infància fins a l’adolescència. 

Dr. Fargas

Dr. Fargas

PEDIATRIA

Dra. Serrano

Dra. Serrano

PEDIATRIA

És l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’estudi del creixement, del desenvolupament i del tractamentde les malalties des de la infància fins a l’adolescència relacionades. La infància és una etapa de la vida en continu canvi que, des d’un punt de vista biològic, es caracteritza pel creixement i la maduresa fins aconseguir la vida adulta.

No es tracta, per tant, d’una disciplina dirigida a l’estudi de les malalties d’un determinat òrgan o aparell, sinó que és la medicina d’un ésser amb les característiques físiques, psíquiques i socials molt diferents a les del subjecte adult.

En tractar-se d’una especialitat vertical, la pediatria tracta d’una manera total i completa l’atenció de l’infant i l’adolescent en el context del medi on es desenvolupa (familiar, escolar i social). Aquest fet implica, per tant, assumir significatives peculiaritats biològiques, mèdiques i socials que distingeixen la pediatria de les especialitats mèdiques transversals i que fa obligada una formació diferenciada i específica.